12 Sep 2003

Cybergothic Syndrome

Mono No Aware, NG Pro & Statik Sky
-X-X-X-, Spud, Olaf & XLII
Effenaar, Eindhoven
20:30 - 4:00
8 EURO